Missbrukspsykologi fakta

 • missbrukspsykologi fakta


 • Hur psykologisk forskning har varit viktig för samhällets utveckling

   Beroende av alkohol och narkotika är en folksjukdom. Att ha en beroendesjukdom betyder att det är mycket svårt att sluta eller minska på missbruket. Kroppen har vant sig vid att vara påverkad och kan behöva större och större doser för att uppnå önskad effekt. När substansen inte intas leder det till abstinensbesvär.
 • Forska inom psykologi

 • Grid psy gu se

  I dag kan vem som helst i Sverige kalla sig "terapeut" och erbjuda alternativ behandling till personer med psykisk ohälsa, utan att ha av samhället godkänd utbildning. Allmänhetens skydd mot oetisk och ofta skadlig användning av psykologisk kunskap är därför mycket bristfälligt.» Läs mer.


  Forska inom psykologi

  Beskrivning. Handbok i missbrukspsykologi är en grundläggande lärobok om alkohol- och narkotikaproblem som utgår från ett psykologiskt perspektiv med såväl biologisk som social kunskap närvarande. Boken består av två delar – teori och tillämpning – där vetenskap och klinisk erfarenhet möter varandra. Missbruk av alkohol och.


   Ge exempel på moderna samhällsfenomen som engagerar den psykologiska forskningen

  Missbrukspsykologi är det område som behandlar hur kognition, emotioner och beteende är involverade vid riskbruk, missbruk och beroende av alkohol och andra droger. Missbrukspsykologi inkluderar även andra tillstånd, som exempelvis missbruk av mat, nikotin, spel och träning.

  Beskriv tre olika sätt att forska inom psykologisk forskning

  Symptom på PTSD inbegriper 1) ofrivilliga återupplevelser av traumat (flashbacks eller mardrömmar), 2) undvikande av stimuli som påminner om traumat, 3) så kallad hypervigilans, d.v.s. ångestfull anspändhet, svårigheter att slappna av, sömnstörningar, ”lättskrämdhet” och humörssvängningar. Flera teoretiker hävdar att.


  Klinisk beroendepsykologi

 • Modern Psykologi Konsekvens­er av missbruk? Hur påverkas ens psykologis­ka utveck‍ ling av missbruk? Stannar man mentalt i växten? Utvecklas man, fast annorlunda? Eller har det inget samband? – Christoffe­r Missbruk sätter spår i den psykologis­ka utveckling­en på flera olika sätt.
 • Klinisk beroendepsykologi
 • Göteborgs universitet psykologiska institutionen

  Substansmissbruk och beteendeproblem.


  Beskriv på vilka sätt man kan forska inom psykologi

  Uppgift 1. a) I min förförståelseuppgift beskrev jag att det finns många olika motiv till varför folk väljer att konsumera alkohol. Vissa dricker för att förbättra sällskapligheten och för njutningens skull medan andra gör det för att fly undan problem.